SONICVIEW,Viewsat user get ready for TV:-)

 

Bronze Member
Username: Du_ma_may

Post Number: 40
Registered: Jul-06
Hi all,

Sau khi đa thanh cong lấy được hết MAP (Modular Arithmetic Processor) trong 102, đa lam khong it người vui sướng ma thậm chi co rất nhiều người sẽ thất vọng (anh em nha "nhựa" sẽ thất vọng lắm kaka) .

Đay la một bước đột pha thanh cong khong rieng gi cho Viewsat va SONICVIEW, ma con cho cả cộng đồng FTA ở NA . Give the engineers and coders sometime to rest and they should come out with a fix anytime now . With the full MAP, this will ensure you to have TV until the next card swap, don't we all love it ??
But sorry to say that other maker hiện tại chỉ sống dựa vao "solution" thoi, va tương lai rất mu mịt . SaCoDi noi ở đay khong phải để hu dọa hoặc mang dụng y gi, nhưng chỉ mang nhưng thong tin hữu dụng đến tất cả Viet FTAyer thoi .

Last but not least,
***PLEASE DONOT post anything you DONOT know for sure, để tranh gay hoang mang đến cho những người khac
***Sử dụng những lời lẽ khiếm nha với những bạn khac trong diễn đan nay
 

Bronze Member
Username: Ong_tu

Post Number: 81
Registered: Jun-06
Why do you talk trash? Your signature says it all you make all Vietnamese, proud of you. You make me sick-------------------------
 

Bronze Member
Username: Du_ma_may

Post Number: 41
Registered: Jul-06
This isn't trash talk. If you can't read it then STFU. I am proud to make you sick. At least I did something. HAHA
 

Bronze Member
Username: Ong_tu

Post Number: 83
Registered: Jun-06
That is all you do is make people sick. Punk
« Previous Thread Next Thread »Main Forums

Today's Posts

Forum Help

Follow Us